02

Pokerbordguide — Side 2

Nå har du alt­så to ovale plater som er iden­tiske. Sørg for at merkin­gen er god på begge to før du skiller dem. Det er vik­tig at vi har grun­npunk­tet (24″ fra tre ender på hver side) på begge platene til senere mål. Der­som du ikke tre­f­fer det samme punk­tet hver gang vil ikke bitene passe sam­men.

Neste punkt er å velge ut den beste av de to platene. Det er ikke mye av plat­en som er syn­lig når du er fer­dig, men det er vik­tig at den delen som fak­tisk er det ser skikke­lig ut (minst mulig kvist etc). Det som blir syn­lig er race­track­en (vi kom­mer tilbake til dette senere) så det du må se på er de ytter­ste 11 tommene (eller strengt tatt fra ca 5 til ca 11 tom­mer inn på plat­en). Vi kaller den fineste plat­en for A og den ikke fullt så fine for B

Rail – B‑platen

platene er kommetVi beg­yn­ner med B plat­en (alt­så den ikke fullt så fine) og nå skal vi lage railen. Jeg val­gte å lage en 4″ rail, så da må vi lage et nytt hull på målepin­nen. 24″ (som er buen nå) minus 4″ (som skal bli railen) blir 20″. Mål deg frem fra grunnlin­jen og lag hul­let 2″ inn fra samme side som tidligere. Så lager du en ny bue på begge sider av B‑platen. Bruk en ret­tholdt eller tilsvarende for å for­lenge streken mel­lom de to buene. Du har nå en fin strek å sage etter. Borr et hull på innsi­d­en av streken og sag ut.


medhjelper og arbeidsbenkNår du er fer­dig bør det se ut omtrent som dette. Den inner­ste delen blir senere brukt som under­lag for poker­bor­det vårt, men vi trenger den ikke på en stund enda, så vi leg­ger den til siden på et tørt og noen­lunde varmt sted. Disse to delene kaller vi nå for indre- og ytre B.

klikk for større bildeFor at railen skal ligge skikke­lig på plass skal vi lage en liten kant ytterst på den. Denne kan­ten skal vi hente fra A plat­en vår, så vi trenger den og selvsagt vår tro­faste målepinne. Kan­ten vi er ute etter skal være 1.5″ og vi måler der­for ut 22.5″ (24 minus 1.5) fra grunnlin­jen og bor­rer hul­let 2″ inn fra samme side som tidligere.

Så gjen­tar vi prosedyren fra da vi laget strekene for railen, bare på A plat­en denne gan­gen, og en del tyn­nere. Sag ut som tidligere.


Viktig med en klemmekompissSiden denne kan­ten er så tynn kan det være gre­it å feste den med klem­mer etter hvert som du sager ut, slik at den ikke knekker.


klikk for større bilde

Nå skal vi skru den lille kan­ten fast på railen. Bruk klem­mer til å holde det hele sam­men, sørg for at strekene på 24″ stem­mer overens (fra de første målene). For­borr hull og skru fast!


klikk for større bilde Jeg bruk­te mange skruer (selv om det ikke fremkom­mer av dette bildet) så ikke vær gniten! Forsøk også å få skruene til å bli jevne med trever­ket (stikko­rd: skruer med senke­hode) slik at de ikke skaper prob­le­mer når vi skal trekke skum og skai rundt railen vår!Nå har vi alt­så en rail som pass­er per­fekt til
det som skal bli race­track og det hele bør se omtrent slik ut

klikk for større bilde

Legg igjen en kommentar