01

Pokerbordguide — Side 1

Det aller første du må gjøre er å sørge for at du har alt mate­ri­alet og utstyret du trenger. Det er sterkt å anbe­fale at du kjøper inn alt på forhånd, så du slip­per reise ut så mange ekstra tur­er (ikke at du slip­per unna “en mil­lion” ekstra tur­er til jern­vare­han­de­len uansett…)

platene er kommetFørste punkt er å få platene i hus. Her anbe­fales det å ha en med­hjelper tilgjen­gelig. Disse platene kom­mer i stan­dard­stør­relsen 240 * 120 (det er noen mil­lime­ter også, men det er stør­relsen) Du trenger alt­så to plater, hvo­rav en må være så pen som over­hode mulig. Grun­nen til dette er at det bare er den ene som blir syn­lig, og da har det ingent­ing for seg å betale flere hun­dre ekstra for to flotte plater. Jeg anbe­faler å bruke furu til den “syn­lige”. Til den andre har jeg brukt gran. Det er mye det samme hvilke plater du vel­ger, men sørg for at de hold­er skruer godt. Sørg også for at det er så lite som mulig (om noe) kvist i den fine plat­en din.


medhjelper og arbeidsbenkDu må lage deg til med en arbei­ds­benk. Dette kan synes som et opplagt punkt, men om du leg­ger litt tanke ned i det vil du spare deg arbeid senere. Det ideelle er å ha to slike bukker som jeg har i bakkant, slik at du slip­per å fly­tte på noe når du skal sage, men jeg hadde bare en, så jeg måtte impro­vis­ere med resten (i forkant). Som dere ser er det også vik­tig med en med­hjelper som job­ber og leser plan­er mens du tar bilder…

Legg begge platene ned på arbei­ds­benken. Sørg for at de lig­ger helt kant i kant, og at de ikke vil bevege seg (klem­mer / tvinger er å anbe­fale). Vi skal kappe begge platene sam­tidig første gan­gen. Vi skal alt­så kappe av hjørnene, slik at vi får den fine ovale for­men vi skal ha. Så nå er det på tide å finne frem meter­stokken. I utstyrslis­ten har jeg skrevet meter / tommestokk, og grun­nen til det er at jeg kom­mer til å opp­gi målene i tom­mer. Jeg har ikke laget bor­det ut av løse luften og egen kreativitet, men ut i fra Gowz­er­pok­er sine plan­er, og i Cana­da bruk­er de tom­mer, og ikke CM. Det er en smal sak å reg­ne om, men det tok jeg meg ikke bryet med, så denne guiden vil bruk­er tom­mer…


arbeidstegning platerMål ut 24 ” (om det skulle finnes noen tvil om det så er alt­så ” teg­net for tom­mer) fra kort­si­den, og sett en strek tvers over plat­en, som vist på teg­nin­gen. Mål så ut 24″ fra begge sider av plat­en og lag et tydelig merke akku­rat i midten (alt­så på det punk­ter som har 24″ til tre av kan­tene på plat­en,) Gjør dette i begge ender. Du har nå et punkt (på hver side) som jeg heretter vil ref­erere til grun­npunk­tet på plat­en. Det er vik­tig at du merk­er ikke bare oppå plat­en, men også på siden av begge platene! Grun­nen til dette er at vi også trenger å finne grun­npunk­tet på den plat­en som nå lig­ger under­st. Vær der­for nøye med merkin­gen slik at du ikke får prob­le­mer senere

Den van­lig­ste meto­den for å teg­ne en buet strek er å trekke opp en 24″ lang tråd, og feste den ene enden i grun­npunk­tet med spik­er, og en blyant i den andre. Det er en fullt bruke­lig metode, men Gowzerpoker.com lærte meg en langt bedre og mer nøyak­tig metode som jeg anbe­faler å bruke. Vi skal lage noe Gowz­ers kaller en “masterstick“men, siden dette er en norsk guide skal vi nøye oss med å kalle den for noe så enkelt som “målepin­nen”(ikke fullt så fan­cy, men det duger).


arbeidstegning målepinneMålepin­nen lager du av en smal pinne, av en eller annen form for treverk, men den må ha minst en rett side. (slik at punk­tene vi måler har samme avs­tand til kan­ten!) Hva som helst rundt 30″ bør gjøre susen! Mål deg frem til 2″ fra ene enden av målepin­nen og sett en strek tvers over. Denne streken er grunnstreken på målepin­nen, og alle andre mål på denne pin­nen gjøres fra denne streken. Mål så så ut 24″ fra grunnlin­jen og set­ter en ny strek. Mål deg så inn 2″ fra en side og mer av punk­tet. Gjør dette på begge strekene (men husk å måle fra samme kant!) Punk­tet på grunnlin­jen skal bor­res ut akku­rat stort nok til å presse en syl gjen­nom, mens punk­tet på 24″ lin­jen skal bor­res akku­rat stort nok til å presse en rund blyant nedi. (ikke press lengre enn at spisse så vidt kom­mer gjen­nom, slik at blyan­ten har maks støtte og står skikke­lig i ro) Ved å sette sylen gjen­nom punk­tet på grunnlin­jen og ned i grun­npunk­tet på plat­en skal du nå være i stand til å teg­ne en fin rund bue som går kant i kant med plat­en når du svinger den fra den ene til den andre siden.


Det er vik­tig å være nøye når du lager målepin­nen din! Jeg bruk­te flere forsøk på å få den helt nøyak­tig. Klar­er du ikke det vil alle målene du lager være unøyak­tige og du vil få store prob­le­mer med å teg­ne opp lin­jene du skal sage etter.

Når du har fått trukket opp buene slik de skal være er det bare å finne frem stikksagen og sage av hjørnene. Ikke vær redd om kap­pene dine ikke blir helt fine, her skal vi ha både skumplast og skai over, så ingent­ing av dette blir syn­lig. Har du gjort alt rik­tig skal du ende opp med noe som ser omtrent slik ut:

 

 

 

ferdig kappet

Legg igjen en kommentar