05

Pokerbordguide — Side 5

Rail (med padding)


Lei av strekking og stift­ing? Sen­ter­stykket var bare opp­varmin­gen, nå beg­yn­ner den virke­lige moroa!

Railen skal trekkes med skum og skai. Jeg kjøpte skum og skai hos Zor­ba AS (Åsane uten­for Bergen) De hadde ikke skum som var bredt nok (vi trenger ca 1.5m bredt) så jeg måtte kjøpe to lengder og legge dobbelt. Det varn­for så vidt ikke et prob­lem, for uten at det ble utrolig mye svinn. Når railen er fer­dig merkes ikke skjøten ved min­dre man vet den er der, og hva man skal kjenne etter. Jeg kjøpte alt­så inn 2cm tjukk skum 5 x 1 meter (i prak­sis 2.5 x 2). 2 cm med skum er nok, men ikke mer. Skal jeg bygge flere bord vel­ger jeg kan­skje noe tjukkere skum til railen. Jeg kjøpte også svart skai 150 cm x 300 cm, noe som var rike­lig (se bildene). Det finnes andre teknikker for trekke railen med skai som gir min­dre svinn (og der­for er bil­ligere) men den meto­den vi skal bruke her gir en rail helt uten skjøter!

Lag et grovt merke over hvor mye skum du trenger. Beregn rike­lig slik at det ikke blir for lite (vi må uansett trimme bort over­skud­det senere). Når du har streket rundt tar du bort railen og kut­ter som plan­lagt. (Det skal være nok skum til å komme opp på under­si­den av railen, fra begge sidene, men de skal ikke over hveran­dre. Se bildene slik at du er sikker på hva jeg men­er)OBS: Gjør du dette inne som meg, så sørg for å legg noe under slik at du ikke øde­leg­ger gul­vet!

Så limer du fast skum­met etter same mod­ell som under­duken vi fes­tet tidligere, men ikke trim av noe mer skum enda! Når den er limt fast leg­ger du ned skaien din og leg­ger railen oppå. Igjen er det vik­tig å ha noe under, men denne gan­gen like mye for å beskyt­tet skaien som gul­vet. (Vi vil jo ikke ripe opp railen før den er fer­dig!)

Sørg for å ha skaien noen­lunde sen­tr­ert slik at du har nok på begge sidene. (Husk at den skal brettes opp og festes på under­si­den).

Så er det bare å beg­ynne å stifte. Vi bruk­er samme mod­ell om tidligere, først noen stifter i top­pen av hver av buene, før vi job­ber oss rundt langsi­dene.
Det er fullt mulig å gjøre dette alene, men det er utrolig mye enklere der­som noen hjelper deg med stram­min­gen! Bruk mange stifter og stram alltid mot den for­rige stiften du fes­tet.


Du Må ha elek­trisk eller trykkluft­spis­tol!


Ikke vær gniten på stiftene, det er menin­gen du skal bruke noen pakker på dette pros­jek­tet!

Så kom­mer den spen­nende / vanske­lige biten. Det er ikke det at innsi­d­en av railen er vanske­lig, men når du ikke har gjort det før kan det være litt tricky. Spe­sielt tricky er det siden jeg har prestert å ikke ha noen bilder av akku­rat dette, så jeg forsøk­er meg på en teg­n­ing (klikk på bildet for å se det i stort for­mat)

De grønne strekene skal vi kutte etter, det blå skraverte fel­tet skal kuttes bort. Jeg bruk­te ikke noe mål for å finne ut hvor langt inn piz­za­stykkene skulle gå men prøvde meg frem. OBS: Kut­ter du for langt inn vil kut­tet bli syn­lig. Alle piz­za­stykkene skal gå ut fra samme sen­ter. Sen­teret skal være på midten, der hvor buen beg­yn­ner. Kan­skje litt vanske­lig å forstå, men stud­er bildene, så finner du ut av det. Prøv deg frem, men som sagt, ikke kutt for langt inn med en gang!


Så bret­ter du over skaien, stram­mer og stifter fast. Jeg beg­y­nte med buene, men siden skaien allerede er stram er det mye det samme hvor du beg­yn­ner. Igjen er det veldig gre­it med en med­hjelper.


Når du er fer­dig trim­mer du av alt som er til overs, og som før gjelder det å IKKE være gniten på stiftene!

Og da får vi ett stykk deilig flott rail klar til bruk!

Legg igjen en kommentar