Utstyr

sagUtstyr

Å ha det rette utstyret er helt avgjørende når du skal gå i gang med å bygge ditt eget pok­jer­bord. Noen ting er vanske­lige å få til uten det rette utstyret, andre ting er helt umulig å gjen­nom­føre uten.

Se gjen­nom lis­ten på denne siden, er det noe du man­gler så anbe­faler jeg å komme seg ut å skaffe det med en gang. Å måtte slutte å arbei­de når du først har beg­y­nt for­di du man­gler stikksag eller drill, vel det er utrolig kjedelig!Hvilket utstyr trenger du?

Jeg skal forsøke å gjøre denne lis­ten så kom­plett som mulig. Det kan hende jeg kom­mer på flere ting,
men i så fall skal jeg opp­datere lis­ten fortløpende!

* Stikksag (du skal bruke denne en del, sørg også for rik­tige blad­er)
* Drill / Skru­maskin (samt borr i flere stør­relser)
* Stiftepis­tol, elek­trisk eller trykkluft (van­lige manuelle stiftepis­tol­er er IKKE gode nok!)
*
Meter / tommestokk
* Blyant (rund, ikke de van­lige flate man ofte bruk­er i verk­st­edet)
* Kniv (av typen veldig skarp, ikke van­lige tollekniv­er! Husk også ekstra blad­er)
* Vinkel (ikke helt essen­siell, men noe jeg bruk­te både titt og ofte)
* Pusse- / Slipepa­pir (veldig fint, til slip­ing av race­track ved lakking)
— Rød­sprit (til vask­ing av race­track ved lakking, omstridt hvorvidt du fak­tisk trenger denne!)
* Malepensel (til beis­ing og lakking av race­track)

I til­legg trenger du noe du kan bruke til å teg­ne lange rette strek­er med. Jeg bruk­te en met­allist jeg hadde liggende. Er alt­så samme hva, bare det er langt og rett…

Legg igjen en kommentar